què oferim?
ESTUDI HÈLIX ofereix:
  • Experiència en la redacció de planejament urbanístic general, plans especials, plans parcials i qualsevol instrument de planejament derivat.
  • Eficiència i coneixement dels processos de gestió urbanística.
  • Expertesa en la redacció de projectes d’urbanització de sectors residencials, industrials, travesseres urbanes, places, parcs, zones verdes, etc.
  • Un ampli coneixement de les administracions públiques i dels mecanismes de tramitació dels expedients urbanístics i experiència com a interlocutor amb les companyies de serveis.
  • Un dilatat exercici professional dedicat a la redacció de projectes d’edificació residencial, industrial i d’equipaments públics i privats.
  • Una pràctica contrastada en la direcció de l’execució d’obres tant d’edificació com d’urbanització, amb capacitat de control de qualitat i de les despeses d’execució.
  • Capacitat interna per a l’elaboració ràpida de plans, projectes, dictàmens i assessoraments i per coordinar especialistes externs, tant en fase de redacció de plans i projectes com en la direcció de les obres.
  • El coneixement dels processos de projectació, gestió i direcció d’obra que conflueixen en iniciatives d’edificació, d’urbanització o de planejament complexes. 
Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) - Tel. +34 93 8171611 - Fax. +34 93 8173412 - E-mail helix@coac.cat
© Copyright 2023